Systemy na gazy obojętne
z technologią iFLOW

Novec TM 1230 3M

FM-200® Du Pont

CO2

Gazy obojętne - Systemy na gazy obojętne z technologią iFLOW®

 

Środek gaśniczy

 

Gaszenie gazem obojętnym polega na wypełnieniu gazem gaśniczym całej kubatury pomieszczenia chronionego tak, aby ten wyparł z powietrza zawarty w nim tlen – który jest niezbędny do kontynuowania procesu spalania. Zawartość tlenu w chronionym pomieszczeniu jest redukowana z ok. 21% obj. do  ok. 14% obj. Do osiągnięcia takiej zawartości O2 w powietrzu potrzebne jest użycie gazu obojętnego w ilości odpowiadającej ok. 40% obj. Uzyskiwane tym sposobem stężenie tlenu jest niewystarczające do podtrzymania rekcji spalania zdecydowanej większości materiałów palnych. PRD Fire Solutions posiada w swojej ofercie systemy oparte o wszystkie globalnie uznane gazy obojętne. Są to:

 

IG-541 (INERGEN®) - mieszanina 52% azotu, 40% argonu i 8% CO2

IG-55 - mieszanina 50% azotu i 50% argonu

IG-100 -100% azotu

IG-01 - 100% argonu

 

Budowa systemu iFlow® 

 

W oferowanych systemach gaśniczych na gazy obojętne wykorzystujemy innowacyjną technologię iFLOW® firmy Tyco. Cechą, która odróżnia te urządzenia od systemów klasycznych, jest wykorzystanie w zaworach butli aktywnych regulatorów wypływu gazu, które redukują ciśnienie już na zaworze butli, zapewniając wypływ gazu pod stałym, niższym ciśnieniem.

 

W systemach klasycznych gazy obojętne są składowane w butlach pod ciśnieniem 200 lub 300 bar. Ciśnienie to jest redukowane dopiero za kolektorem, w sposób bierny – za pomocą kryzy.

 

Na poniższym wykresie przedstawiono zależność ciśnienia w funkcji czasu, podczas 60-sekundowego wyładowania gazu obojętnego dla systemu klasycznego (z kryzą) oraz dla systemu iFLOW®. Wykres pokazuje, jak duża różnica jest pomiędzy charakterystykami wypływu dla tych dwóch przypadków.  

 

 

Zaletami, wynikającymi z zastosowania rozwiązania iFLOW® są:

 

mniejsze średnice rurociągów gaśniczych;

mniejsze turbulencje podczas wyładowania;

mniejsze wymagane wielkości otworów odciążających;

 

w stosunku do konwencjonalnych systemów. Różnice te wynikają z mniejszego przyrostu ciśnienia podczas wyładowania gazu.

 

Wypływowi gazu obojętnego towarzyszy hałas o dużym natężeniu. Dlatego, w pomieszczeniach szczególnie wrażliwych na ciśnienie akustyczne (np. serwerownie w data center) zaleca się stosowanie tłumików, redukujących hałas podczas wyzwolenia gazu, do bezpiecznego dla urządzeń poziomu. W naszej ofercie posiadamy takie dedykowane tłumiki.

 

Kliknij, aby obejrzeć film o technologii iFlow.

 

Zgodnie z normami technicznymi (min. PN EN, VdS, NFPA, FM Global), pomieszczenia gaszone gazami obojętnymi powinny być szczelne, tak aby stężenie gaśnicze mogło być utrzymane przez min. 10 minut. Oznacza to konieczność starannego wykonania min.: konstrukcji ścian i przejść instalacyjnych. Jakość uszczelnienia pomieszczenia wyznacza się metodą testu szczelności, tzw. door fan test, którego wykonanie jest wymagane przez wyżej wymienione normy.

 

Zastosowanie 

 

Gazy obojętne mogą być stosowane w pomieszczeniach przeznaczony na stały pobyt ludzi. Znajdują powszechne zastosowanie w ochronie:

 

serwerowni,

sterowni,

rozdzielni elektrycznych,

archiwów,

zbiorów muzealnych itp.,

i wiele innych.

 

Certyfikaty

 
 

                                        

 

 

 

Systemy Novec TM 1230 3M

 

Środek gaśniczy

 

Gaz gaśniczy NovecTM 1230 został stworzony jako zamiennik halonu, mający posiadać zalety halonów, jednak nie cechować się negatywnym wpływem na środowisko. Założenia te spełnia w stu procentach - przy zachowaniu skuteczności gaśniczej przy bardzo niskim stężeniu, nie niszcząc przy tym warstwy ozonowej i nie przyczyniając się do efektu cieplarnianego. Gaśnicze działanie NovecTM 1230 polega na łączeniu właściwości fizycznych z chemicznymi (chłodzenie oraz przerywanie reakcji łańcuchowych) w strefie spalania. W stopniu pomijalnym zmniejsza zawartość tlenu w pomieszczeniu gaszonym.

 

NovecTM 1230 charakteryzuje się cechami właściwymi dla ekologicznego, czystego środka gaśniczego:

 

potencjał niszczenia warstwy ozonowej równy zero (ODP = 0),

potencjał tworzenia efektu cieplarnianego równy jeden (GWP = 1),

czas życia w atmosferze - tylko 5 dni,

duży margines bezpieczeństwa dla ludzi - stężenie projektowe gazu mieści się w przedziale 4-6%, podczas gdy bezpieczne stężenie graniczne wynosi 9%.

 

W warunkach normalnych, NovecTM 1230 jest bezbarwną i prawie bezwonną cieczą, i w takiej postaci jest magazynowany w zbiornikach urządzeń gaśniczych. Jego prężność par jest niewielka, a ciśnienie magazynowania środka gaśniczego (wynoszące 24,8 lub 42 bar) jest utrzymywane dzięki obecności azotu, pełniącego funkcję gazu wyrzucającego.

Budowa systemu

System zawiera jeden zbiornik (lub więcej), połączony z siecią rurociągów rozprowadzających i dyszami gaśniczymi. NovecTM 1230 jest magazynowany pod ciśnieniem w butlach stalowych, z których każda jest wyposażona w specjalnie zaprojektowany zawór, umożliwiający natychmiastowe wyzwolenie gazu z butli. Po otwarciu zaworu, NovecTM 1230 dostaje się do rurociągu rozprowadzającego, następnie do dysz, skąd rozprzestrzenia w postaci gazowej do chronionego pomieszczenia, wypełniając je w określonym stężeniu. Jeden zbiornik z gazem NovecTM 1230 wystarczy, aby zabezpieczyć pomieszczenie o kubaturze nawet 200 m3!

 

Zastosowanie

 

Systemy gaśnicze NovecTM 1230 są stosowane przy gaszeniu pomieszczeń, gdzie ryzyko zaistnienia pożaru jest znaczące, lub przy gaszeniu sprzętu, gdzie istnieje konieczność użycia czystego, nieprzewodzącego prądu środka gaśniczego, oraz tam gdzie oczyszczenie pomieszczenia z piany, wody czy proszku gaśniczego może być kłopotliwe. 

NovecTM 1230  znajduje powszechne zastosowanie w ochronie:

 

serwerowni,

banków,

rozdzielni elektrycznych,

archiwów,

zbiorów muzealnych itp.,

i wielu innych.

 

 

Pomieszczenia gaszone gazem NovecTM 1230, zgodnie z branżowymi normami technicznymi (m. in. PN EN, VdS, NFPA, FM Global), powinny być szczelne w takim stopniu, aby stężenie gaśnicze mogło być utrzymane przez min. 10 minut. Oznacza to konieczność starannego wykonania min.: konstrukcji ścian i przejść instalacyjnych. Jakość uszczelnienia pomieszczenia wyznacza się metodą testu szczelności, tzw. door fan test. Test szczelności jest wymagany przez wszystkie normy techniczne dla SUG gazowych działających poprzez całkowite wypełnienie pomieszczenia.

 

Certyfikaty

 
 

                                        

FM-200® Du Pont

 

Środek gaśniczy

 

Gaśnicze działanie FM-200® polega na łączeniu właściwości fizycznych z chemicznymi (chłodzenie oraz przerywanie reakcji łańcuchowych) w strefie spalania. W stopniu pomijalnym zmniejsza zawartość tlenu w pomieszczeniu gaszonym.

 

Gaz gaśniczy FM-200® został stworzony jako zamiennik halonu, mając posiadać skuteczność gaśniczą halonów, jednak nie cechować się negatywnym wpływem na środowisko. Przez długi czas uznawano, że spełnia powyższe kryteria, jednak w toku wieloletnich badań i obserwacji tego środka, ostatecznie uznano go za substancję zubożającą warstwę ozonową, i znalazł się na liście F-gazów. 

 

Tym samym, na użytkowników systemów zawierających gaz FM-200 nałożono szereg obowiązków:

 

zarejestrowania stałych urządzeń gaśniczych FM-200 w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów ochrony Przeciwpożarowej (https://dbcro.ichp.pl/);

sporządzenia Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej  w wymaganym terminie;

dokonywania sprawdzenia pod względem wycieków SUG zawierających F-gazy w wymaganych terminach;

zapewnienia, aby personel wyznaczony przez operatora posiadał niezbędny certyfikat w zakresie systemów ochrony ppoż. (certyfikat z obsługi F-gazów);

zapewnienia, aby wpisy do Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej były dokonywane przez osobę posiadającą odpowiedni certyfikat dla personelu;

wykonywanie kontroli szczelności, odzysku, instalowania, konserwacji lub serwisu F-gazów wyłączenie przez obsługę posiadającą wymagany certyfikat dla personelu.

 

Rysunek 1. Wymagana częstotliwość dokonywania przeglądów szczelności SUG z FM-200, źródło: blog-ppoz.pl

 

Firma PRD Fire Solutions jest firmą certyfikowaną przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie instalowania oraz serwisowania systemów zawierających fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) – numer certyfikatu UDT FGAZ-P/10/0031/16. Pracownicy naszej firmy posiadają wspomniane certyfikaty, wymagane dla personelu wykonującego czynności serwisowe. Zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie projektowania, montażu oraz konserwacji urządzeń gaśniczych zawierających gaz FM-200.

 

Budowa systemu

 

System zawiera jeden zbiornik (lub więcej), połączony z siecią rurociągów rozprowadzających zakończonych dyszami gaśniczymi. FM-200® magazynowany jest w stanie ciekłym w butlach stalowych (i jest doprężony do nominalnego ciśnienia azotem, który pełni funkcję czynnika napędowego), z których każda jest wyposażona w specjalnie zaprojektowany zawór, umożliwiający natychmiastowe wyzwolenie butli. Po otwarciu zaworu FM-200® dostaje się do rurociągu rozprowadzającego, następnie do dysz, skąd rozprzestrzenia się już w postaci gazowej.   

 

Zastosowanie

 

Systemy gaśnicze FM-200® są stosowane przy gaszeniu pomieszczeń i urządzeń, gdzie istnieje konieczność użycia czystego, nieprzewodzącego prądu środka gaśniczego, oraz tam gdzie oczyszczenie pomieszczenia z piany, wody czy proszku gaśniczego może być kłopotliwe. FM-200® znajduje powszechne zastosowanie w ochronie:

 

serwerowni;

rozdzielni elektrycznych;

archiwów;

zbiorów muzealnych itp.;

i wiele innych. 

Certyfikaty

 
 

                                        

CO2

 

Środek gaśniczy

 

Dwutlenek węgla (CO2) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i tylko w minimalnym stopniu wchodzi w reakcje chemiczne z innymi substancjami. Z uwagi na swoje właściwości oraz powszechność występowania w przyrodzie znalazł zastosowanie jako czysty środek gaśniczy dla ochrony urządzeń, pomieszczeń i obiektów wysokiego ryzyka. Gaśnicze działanie dwutlenku węgla polega na redukcji stężenia tlenu w powietrzu chronionej strefy z 21% obj. do poziomu 15% obj. i poniżej, oraz, w pewnym stopniu, na chłodzeniu.

 

Należy pamiętać, że CO2 przy stężeniach większych niż 5% jest niebezpieczny dla ludzi, dlatego personel jest zobowiązany do opuszczenia strefy gaśniczej przed wyzwoleniem gazu. Bardzo istotne są szkolenia pracowników wykonujących swoją pracę w obszarze, gdzie zamontowano takie urządzenia gaśnicze. Miejsca, w których wystąpiło wyładowanie CO2, należy po akcji gaśniczej bezwzględnie przewietrzyć.

 

Dwutlenek węgla może być stosowany zarówno do gaszenia miejscowego (tylko wybranych kluczowych maszyn, urządzeń) jak i kubaturowego (całych pomieszczeń, tak jak w przypadku pozostałych gazów gaśniczych). Szczelność pomieszczeń gaszonych w przypadku CO2 nie jest bezwzględnie wymagana, jednakże należy wtedy pamiętać o dobraniu odpowiedniej ilości gazu, rekompensującej istniejące nieszczelności.

 

Budowa systemu

 

System gaśniczy na gaz CO2 może zawierać jeden lub więcej zbiorników ze środkiem gaśniczym, połączonych z siecią rurociągów rozprowadzających zakończonych dyszami gaśniczymi. CO2 magazynowany jest w zarówno w fazie ciekłej, jak i gazowej, w butlach stalowych. Cechą odróżniającą ten gaz gaśniczy od innych gazów jest fakt, iż jego zawartość w zbiornikach monitorowana jest nie poprzez kontrolę ciśnienia, a poprzez kontrolę masy butli. Zbiorniki są wyposażone w specjalne zawory, umożliwiające natychmiastowe wyzwolenie butli. Po otwarciu zaworu dwutlenek węgla dostaje się do rurociągu rozprowadzającego, następnie do dysz, skąd rozprzestrzenia się w postaci cieczy oraz gazu. Z uwagi na jego toksyczne właściwości i niebezpieczne dla ludzi stężenia, do bezwonnego dwutlenku węgla dodaje się substancję zapachową, mającą na celu ostrzeganie przed przebywaniem ludzi w niebezpiecznej atmosferze.

 

Zastosowanie

 

Obecnie CO2 jest stosowane najczęściej w obiektach przemysłowych do ochrony stref/urządzeń wysokiego ryzyka takich jak:

 

stacje transformatorowe, 

maszyny drukarskie, 

lakiernie, 

generatory,

magazyny cieczy łatwopalnych,

turbiny gazowe,

tunele kablowe,

piece hartownicze itp.

 

Certyfikaty

 
 

                                        

Przykładowe realizacje

Kontakt

ul. Rejowska 99

26-110 Skarżysko-Kamienna

+48 535 951 939

Dział Handlowy

tel.: +48 535 951 939

e-mail: pstepien@prd-fs.pl

Dział Serwisu

tel.: +48 660 227 360

e-mail: serwis@prd-fs.pl

Dział Projektowy

tel.: +48 537 006 753

e-mail: acukierski@prd-fs.pl