Wybór optymalnego rozwiązania, które pozwoli zabezpieczyć przed pożarem życie i mienie, jednocześnie spełniającego wymagania klienta oraz ubezpieczyciela, jest niezwykle istotną decyzją. Tego typu urządzenia funkcjonują w obiekcie zwykle przez wiele lat, dlatego warto rozważyć wszystkie możliwe aspekty takiej inwestycji. Nasz zespół, bazując na wieloletnim doświadczeniu w branży czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych, doradzi Państwu rozwiązanie, analizując każdorazowo indywidualne warunki: 

 

charakterystykę miejsca, które ma być chronione, 

możliwość oraz skuteczność zastosowania różnych urządzeń,

ewentualną konieczność dostosowania chronionej przestrzeni celem skutecznej ochrony,

właściwości proponowanych środków gaśniczych,

bezpieczeństwo ludzi i mienia,

wymagania stawiane przez ubezpieczyciela obiektu.

 

Po dokonaniu ostatecznego wyboru w kwestii rozwiązania technicznego, nasz Dział Projektowy opracuje projekt wykonawczy urządzenia, uwzględniający wszystkie wcześniej poczynione ustalenia (np. dotyczące lokalizacji urządzeń składowych). Projekty urządzeń, będących urządzeniami przeciwpożarowymi w myśl rozporządzenia o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, uzgadniamy z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Projekt wykonawczy możemy również przedstawić ubezpieczycielowi celem zatwierdzenia zawartych w nim założeń.

 

Następnym etapem wdrażania rozwiązania jest montaż urządzeń. Oferujemy kompleksową instalację urządzeń gaśniczych oraz sygnalizacji pożarowej, obejmującą wszystkie elementy systemu, oraz, w miarę potrzeb – wykonanie dodatkowych prac koniecznych dla skutecznego działania urządzeń (np. doszczelnienie pomieszczeń – w przypadku stałych urządzeń gaśniczych gazowych chroniących kubaturę pomieszczenia).

 

Po zamontowaniu przystępujemy do testów. W zależności od rodzaju zastosowanego rozwiązania, wykonujemy sprawdzenia poprawności funkcjonowania, obejmujące między innymi: sprawdzenie rezystancji izolacji kabli, badania funkcjonalne systemu (testowanie algorytmów działania urządzenia), sprawdzenie szczelności rurociągu, wykonanie testu szczelności pomieszczenia. Testy potwierdzone protokołami wykonują osoby do tego przeszkolone i uprawnione. W przypadku urządzeń zawierających substancje zakwalifikowane jako F-gazy – osoba posiadająca stosowny certyfikat dokona wpisu w Centralnym Rejestrze Operatorów . 

 

Systemy przekazujemy Użytkownikowi w stanie gotowości – z dokumentacją powykonawczą oraz kompletem protokołów.

Zgodnie ze wspomnianym już rozporządzeniem o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice należy poddawać przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym. Powyższe ma na celu utrzymanie sprawności technicznej, aby urządzenie zadziałało bez zarzutu w momencie, kiedy wystąpi pożar. W zakresie naszych usług znajdują się również usługi serwisowe wszystkich oferowanych przez nas systemów.

 

Legalizacja i napełnianie butli


Firma PRD zajmuje się kompleksową obsługą zbiorników ze środkami gaśniczymi:

 

Gazy obojętne: 

Inergen (IG-541)

Azot (IG-100)

Argon (IG-01)

Argonit (IG-55)

CO2

 

Gazy chemiczne:

Novec 

FM200

 

Przeprowadzamy:

Legalizację butli UDT

Napełnienie butli

Transport butli

Zapewnienie butli zapasowych na czas legalizacji lub ponownego napełnienia


Testy szczelności

 

Warunkiem skutecznego zadziałania urządzenia gaśniczego gazowego jest uzyskanie odpowiedniego stężenia gazu w chronionym pomieszczeniu oraz utrzymania tego stężenia przez określony czas. Ten czas, w nomenklaturze branżowej, nosi nazwę czasu retencji (z ang. retention time, hold time). Oznacza to dosłownie czas utrzymania. Zgodnie z europejskimi standardami czas ten powinien wynosić nie mniej niż 10 minut. Jak się określa tę wartość dla konkretnego pomieszczenia zabezpieczonego stałym urządzeniem gaśniczym gazowym? Otóż, aby uniknąć pomiarów stężenia gazu gaśniczego w funkcji czasu podczas testów rzeczywistych z wyładowaniem gazu z butli, które są notabene dość drogie, przyjęło się wykonywać testy szczelności metodą door fan test. 

 

Test szczelności jest wymagany przez wszystkie normy techniczne dla SUG gazowych działających poprzez całkowite wypełnienie pomieszczenia – min. przez:

 

Normy serii PN EN 15004-1 Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 1: Ogólne wymagania dotyczące projektowania i instalowania

VdS 2381 Fire Extinguishing Systems using Halocarbon Gases. Planning and Installation

VdS 2380 Fire Extinguishing Systems using non-liquefied Inert Gases. Planning and Installation

NFPA 2001: Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems

NFPA 12: Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems

FM Global Data Sheet 4-9 CLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS

 

Test szczelności polega na badaniu przepływu powietrza przy zadawanym pod- i/lub nadciśnieniu w testowanym pomieszczeniu. To znaczy, że przy pomocy wentylatora wytwarza się określone podciśnienie (i/lub nadciśnienie) w pomieszczeniu chronionym stałym urządzeniem gaśniczym gazowym. Analiza strumienia powietrza przepływającego na wentylator pozwala wyliczyć powierzchnię nieszczelności pomieszczenia i jej wpływ na czas retencji.

 

W ofercie naszej firmy pozycją bardzo ważną są usługi wykonywania testów szczelności, których wyniki pozwalają stwierdzić, czy zainstalowane w danym pomieszczeniu urządzenie gaśnicze skutecznie ugasi powstały w nim pożar.

Przykładowe realizacje

Kontakt

ul. Rejowska 99

26-110 Skarżysko-Kamienna

+48 535 951 939

Dział Handlowy

tel.: +48 535 951 939

e-mail: pstepien@prd-fs.pl

Dział Serwisu

tel.: +48 660 227 360

e-mail: serwis@prd-fs.pl

Dział Projektowy

tel.: +48 537 006 753

e-mail: acukierski@prd-fs.pl